Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Kamerový systém

Od decembra 2005 Mestská polícia v Šali monitoruje kamerovým systémom bezpečnosť v našom meste. V roku 2016 disponovala MsP 37 kamerami pracujúcimi nepretržite 24 hodín. Aj pomocou nich v minulosti odhalili nejeden prípad páchania priestupkov, či trestnej činnosti.

Použitie videozáberov sa však riadi prísnymi kritériami. Monitorovacie pracoviská MsP sú zaradené do kategórie režimových pracovísk, čiže prístup na ne je možný len presne vymedzenému okruhu ľudí. Výstupy z kamier slúžia len a len pre služobné potreby MsP, prípadne orgánov činných v trestnom konaní. Napokon aj zákon o ochrane osobných údajov presne definuje, že priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu  len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný.

Ľudia však namietajú, že verejné miesta, kde ich monitorujú kamery nie sú vždy označené.  Označenie monitorovacieho priestoru sa však nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Taktiež využitie záznamu je možné len za prísne stanovených podmienok a to na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak vyhotovený záznam nebol využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, systém ho automaticky zlikviduje.    Príslušníci MsP sa denno denne stretávajú so žiadosťami občanov o sprístupnenie záznamov z kamerového systému. Možné to však nie je. V prípade ich sprístupnenia by sa ten, kto ich poskytol dopustil trestného činu. Preto, ak majú občania podozrenie že v lokalite, ktorá je monitorovaná kamerovým systémom sa pácha trestná činnosť, môžu sa obrátiť na príslušné policajné oddelenie a orgány činné v trestnom konaní si usvedčujúce záznamy služobnou cestou vyžiadajú od jednotlivých pracovísk MsP.

 

kontakt: Mgr. Peter Krokavec
posledná aktualizácia: 16.05.2017 14:12
počet zobrazení: 8729
Komentár k článku (počet reakcií: 3)

DátumPredmetAutor
23.03.2010prosbalukrecia28
13.05.2010reakcialukrecia28@azet.sk
27.02.2015infoinka
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.