Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Disciplinárny poriadok

Výklad základných pojmov

 

1. Zákonom sa rozumie Zákon č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení Zákona č.250/94 Z.z. a nasledujúcich zmien a doplnkov.

2. Veliteľom sa rozumie náčelník, zástupca náčelníka, alebo náčelníkom velením poverený príslušník MsP.

3. Komisiou sa rozumie komisia mestskej polície zriadená primátorom mesta.

4. Sťažnosťou sa rozumie akékoľvek oznámenie podané verejnosťou náčelníkovi, či jeho zástupcovi, uskutočnené v písomnej podobe a podpísané sťažovateľom, ktorý kritizuje správanie sa príslušníka MsP, alebo poukazuje na nedostatky samotnej MsP, ak táto neplní dostatočne svoju službu očakávanú verejnosťou.

5. Príslušníkom mestskej polície sa rozumie zamestnanec mestskej polície, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia Zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Účel disciplinárneho poriadku

 

Úlohou disciplinárneho poriadku je vymedziť:

-          základný štandard správania príslušníkov MsP

-          kódex správania a disciplíny

-          riešenie sťažností od verejnosti na činnosť príslušníkov MsP

-          vnútornú disciplínu a suspendovanie

-          postavenie komisie mestskej polície

-          postihy za preukázateľné zavinenie a zavinenie z nedbanlivosti

 

Štandard správania

 

1. Od všetkých príslušníkov mestskej polície (MsP) sa vyžaduje vysoký štandard policajnej disciplíny.

2. Všetci hodnosťou vyššie postavení a nadriadení majú byť príkladom pre ostatných príslušníkov MsP v plnení svojich úloh, majú postupovať presne v zmysle svojich povinností a nestrannosti pri rokovaní s podriadenými a majú objektívne posudzovať disciplinárne záležitosti.

3. Aby komisia MsP mohla vykonávať svoje povinnosti a funkcie v súlade s pokynmi primátora mesta, je povinnosťou každého príslušníka MsP poskytnúť pomoc v overovaní skutočností súvisiacich s prešetrením sťažnosti.

 

Kódex správania

 

1. Príslušník MsP podlieha disciplinárnemu postihu ak:

a/ sa správa diskreditujúco tým, že sa dopúšťa výtržnosti alebo svojim správaním poškodzuje disciplínu či meno MsP,

b/ napadne niektorého príslušníka MsP,

c/ koná proti opatreniam Štatútu, DP, alebo proti ich ustanoveniam,

d/ porušuje disciplínu slovom, skutkom, alebo tým, že:

- zanedbáva, alebo bez náležitého ospravedlnenia nevykonáva promptne a usilovne povinnosti príslušníka MsP,

- nepracuje podľa predpisov, alebo opustí pôsobisko, či iné miesto služobného výkonu bez povolenia, alebo postačujúcej príčiny, alebo sa bez príčiny bezodkladne nevráti,

- chýba z policajnej služby bez náležitého ospravedlnenia,

e/ klame a podvádza tak, že:

- zámerne, alebo z nedbanlivosti podpisuje falošné, zavádzajúce, či nepresné výpovede, alebo zápis v niektorom  úradnom dokumente či zázname, alebo podobných záležitostiach, ktoré sa týkajú oficiálnej služby,

- bez adekvátneho ospravedlnenia ničí, komolí a zatajuje akýkoľvek úradný dokument či záznam, alebo neoprávnene mení, vyškrtáva, dopĺňa určitý zápis (porušenie kancelárskeho poriadku mesta),

f/ nevhodne vydáva informáciu tým, že:

- bez oprávnenia poskytuje určitej osobe informáciu, ktorú vlastní ako príslušník MsP (porušenie mlčanlivosti ),

- poskytuje anonymnú informáciu komukoľvek,

- podpíše, alebo dá do obehu petíciu, alebo stanovisko týkajúce sa záležitostí mestskej polície mimo oficiálneho korešpondenčného kanála, alebo ustanoveného postupu pri podávaní sťažností, alebo pri výkone služby príslušníka ako predstaviteľa policajnej únie, asociácie či federácie,

g/ je angažovaný do korupčnej činnosti tým, že:

- chybne účtuje, alebo nesprávne vráti či nevráti okamžite peniaze za blokovú pokutu, alebo podiel (majetok), ktorý dostal, alebo iným spôsobom získal ako príslušník MsP počas služby,

- má finančný dlh, alebo iný záväzok voči nejakej osobe v takom zmysle, že by to mohlo ovplyvniť výkon jeho služby ako príslušníka MsP,

- nevhodne využíva (zneužíva) svoje postavenie príslušníka MsP na súkromné zvýhodňovanie,

h/ zneužíva autoritu tým, že:

- bez patričnej, alebo dostačujúcej príčiny vykoná zadržanie,

- používa zbytočné násilie (nadmernú silu), alebo kruto zaobchádza so zadržaným či inou osobou, s ktorou ako príslušník MsP môže prísť do kontaktu pri výkone služby,

- je nezdvorilý, alebo necivilizovaný voči komukoľvek z verejnosti s ohľadom na všetky okolnosti,

i/ neoprávnene používa strelné zbrane tým, že:

- počas služby bez oprávnenia nosí inú strelnú zbraň než tú, ktorá mu bola vydaná MsP,

- počas služby vystrelí z inej zbrane než ktorá mu bola pridelená a nepodá správu o tejto udalosti nadriadenému tak skoro, ako je to možné,

- je neopatrný so zbraňou, alebo nebezpečne zaobchádza a používa akúkoľvek zbraň počas doby výkonu služby, alebo pri údržbe služobnej zbrane,

j/ poškodzuje majetok mestskej polície tým, že.

- zámerne, alebo z nedbanlivosti spôsobí škodu, stratu, alebo poškodenie majetku mestskej polície či iného majetku zvereného do starostlivosti mestského policajta,

- neoznámi okamžite akúkoľvek stratu, alebo poškodenie tohto majetku z akejkoľvek príčiny,

k/ užíva alkoholické nápoje, alebo nemedicínsku drogu spôsobom, ktorý ovplyvňuje jeho výkon tým, že:

- následkom požitia omamnej látky pred nástupom pravidelnej služby, alebo počas služby je nespôsobilý jej výkonu,

- bez oprávnenia pri výkone služby požije, alebo prijme od inej osoby nejakú omamnú tekutinu alebo drogu,

l/ oblieka sa nevhodne, alebo je neupravený pri nosení uniformy, či už počas služby, alebo po jej skončení na verejnosti, je neupravený, alebo má ošumelý vzhľad, prípadne nepoužíva predpísanú  a ucelenú výstroj.

 

Disciplinárne opatrenia

 

1. Ak sa v šetrení dokáže, že príslušník MsP bol účastníkom priestupku je náčelník MsP alebo komisia MsP povinná informovať primátora mesta ako bolo obvinenie dokázané a o návrhu na uloženie trestu podľa závažnosti zavinenia.

2. Ak sa príslušník MsP dopustil disciplinárneho priestupku, môže po jeho prešetrení náčelník alebo komisia mestskej polície:

a/ navrhnúť zamestnávateľovi ukončiť s ním pracovný pomer (závažné porušenie pracovnej disciplíny),

b/ požiadať príslušníka MsP o rezignáciu z mestskej polície a ak príslušník MsP do 7 dní tak neučiní, môže navrhnúť zamestnávateľovi ukončiť s ním pracovný pomer (hrubé porušenie pracovnej disciplíny),

c/ navrhnúť uloženie pokuty nepresahujúcej jednomesačný plat príslušníka MsP, s termínom na jej zaplatenie podľa určenia primátorom (pokutu je možné uložiť len z platovej nadstavby, nie je možné krátiť tarifný plat),

d/ navrhnúť suspendovanie príslušníka MsP krátením mzdovej nadstavby,

e/ odobratie nadtarifnej zložky platu (krátenie osobného príplatku),

f/ navrhnúť zníženie hodnosti,

g/ príslušníka MsP úradne napomenúť – písomne.

3. Ak komisia mestskej polície, alebo niektorý jej komisár vedie prešetrovanie v súlade s disciplinárnym poriadkom (DP) na základe pokynu zamestnávateľa a uvádza, že niektorý príslušník MsP nevykonáva, alebo je neschopný vykonávať svoje povinnosti vyhovujúcim spôsobom, alebo jeho správanie je také, že nezodpovedá požiadavkám jeho postavenia, môže náčelník, alebo komisia mestskej polície v zhode s DP navrhnúť zamestnávateľovi:

a/ zmeniť funkčné zaradenie, znížiť hodnosť a plat v súlade s funkciou do ktorej je preradený,

b/ pri súhlasnom stanovisku všetkých členov komisie MsP ukončenie pracovného pomeru s týmto príslušníkom v zmysle § 46, odst.1, písm. d/ e/ f/ ZP.

4. Príslušník MsP nepodlieha disciplinárnemu postihu, vrátane zníženia hodnosti, alebo prepustenia, kým nebola sťažnosť na jeho osobu prešetrená, príp. nebolo ukončené šetrenie vo veci disciplinárneho priestupku, alebo bola sťažnosť na jeho osobu stiahnutá.

 

Sťažnosti verejnosti

 

1. Náčelník MsP, alebo príslušník MsP menovaný náčelníkom je dôstojník pre styk s verejnosťou, ktorý prijíma sťažnosti v zmysle týchto ustanovení.

2. Ak je sťažnosť týkajúca sa náčelníka MsP podaná, alebo doručená primátorovi mesta, môže dať primátor mesta sťažnosť  prešetriť komisii MsP ako svojmu poradnému orgánu.

3. Podávanie sťažnosti:

a/ občan z verejnosti môže podať sťažnosť uvádzajúcu chyby príslušníka MsP vrátane jej náčelníka nezlučujúce sa s očakávaním verejnosti:

- dôstojníkovi pre styk s verejnosťou, alebo ak nie je prítomný, ktorémukoľvek príslušníkovi MsP,

- priamo primátorovi mesta do 30 dní po udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

- náčelníkovi MsP, ak sťažnosť smeruje proti príslušníkovi MsP,

b/ osoba, ktorá sťažnosť prijala má:

- zaznamenať sťažnosť,

- vystaviť sťažovateľovi potvrdenie o prijatí sťažnosti,

- postúpiť sťažnosť náčelníka MsP,

c/  o výsledku šetrenia sťažnosti na príslušníka MsP informuje sťažovateľa primátor mesta, ktorý v kópii dá na vedomie spôsob šetrenia a trestu náčelníkovi MsP.

4. Vzatie sťažnosti späť:

a/ sťažovateľ môže stiahnuť sťažnosť späť kedykoľvek tým, že doručí písomne stiahnutie sťažnosti.

b/ Ak je sťažnosť stiahnutá späť, primátor mesta oboznámi dotknuté osoby o stiahnutí sťažnosti.

5. Povinnosť informovať prokuratúru:

Ak skutočnosti uvádzané v sťažnosti predstavujú podozrenie z porušenia platných právnych noriem, primátor mesta oboznámi so sťažnosťou prokuratúru, aby stanovila, či skutok nemá charakter trestného činu.

 

Komisia mestskej polície

 

1. Komisia MsP je poradným orgánom primátora mesta, ktorú zriaďuje primátor mesta.

2. Členmi komisie sú osoby menované primátorom mesta. Jej zloženie môže primátor mesta kedykoľvek zmeniť.

3. Predsedom komisie je primátorom menovaná osoba.

4. Na základe pokynu primátora mesta prešetruje komisia činnosť MsP a vnútrodisciplinárne priestupky.

5. Z prešetrovania sťažnosti je verejnosť vylúčená. Pojednávanie vo veci vnútornej disciplíny nie je prístupné verejnosti.

6. Pri prejednávaní sťažnosti, alebo vo veci vnútornej disciplíny sú prítomný:

a/ členovia komisie MsP,

b/ náčelník MsP, príp. ním poverený zástupca,

c/ sťažovateľ,

d/ príslušník MsP, ktorý je subjektom sťažnosti, alebo disciplinárneho konania,

e/ každý, koho práva môžu byť konaním príslušníka MsP dotknuté.

7. Pri prejednávaní sťažnosti komisiou MsP musí byť dokazovanie na strane sťažovateľa.

8. Komisia MsP môže po prejednaní sťažnosti, alebo disciplinárneho priestupku navrhnúť primátorovi mesta:

a/ zamietnuť záležitosť,

b/ navrhnúť trest,

c/ zameniť disciplinárny postup, alebo opatrenia za dohodu, alebo spoločný súhlas.

9. Komisia, ako poradný orgán primátora mesta môže primátorovi mesta ako zamestnávateľovi len navrhovať spôsob riešenia sťažnosti a disciplinárneho priestupku, ak o to primátor požiada.

10. Rozhodovacia právomoc vo veciach sťažností na príslušníkov MsP a náčelníka, ako i vo veciach disciplinárnych priestupkov, je určená v zmysle ZP zamestnávateľovi, t.j. primátorovi mesta ako štatutárnemu zástupcovi i vo veciach pracovnoprávnych vzťahov mesta (Zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - § 13, odst.3).

11. Rozhodnutie vo veci sťažnosti na člena MsP a náčelníka vynesie primátor mesta a o jeho obsahu písomne informuje:

a/ sťažovateľa,

b/ náčelníka MsP,

c/ subjekt sťažnosti.

 

kontakt: Mgr. Peter Krokavec
posledná aktualizácia: 29.01.2009 11:51
počet zobrazení: 14964
Komentár k článku (počet reakcií: 0)

DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.