Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Štatistiky

Cieľom polície je poskytovať občanom mesta služby na ochranu a uplatnenie ich práv, navodenia pocitu bezpečia, ochrana majetku a presadzovanie rozhodnutí samosprávy do života mesta. K naplneniu týchto cieľov je potrebné, aby MP po stránke organizačnej, technickej, personálnej i etickej spĺňala očakávania verejnosti.Celkovo máme za cieľ zlepšiť vzťah verejnosti k polícii a vylepšiť imidž polície v jej očiach. Základným predpokladom k tomuto je zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o jej činnosti. Taktiež je dôležité umožniť verejnú kontrolu polície. Postupne by sme chceli zapájať verejnosť ja do činnosti MP a do systémov vlastnej ochrany prostredníctvom programov kriminálnej prevencie, verejných komisií na riešenie špecifických problémov.K zefektívneniu služby je nutné zlepšiť spoluprácu so zložkami štátnej polície, ako aj mestskými políciami v regióne tak isto s útvarmi mestského úradu a štátnej správy.Aj v ďalších rokoch budeme pokračovať v práci s mládežou formou prednášok na základných a stredných školách zameraných na osvetu v oblasti činnosti MP a prevenciu pred drogami.  
kontakt: Ján Komjáthy
posledná aktualizácia: 08.06.2015 09:30
počet zobrazení: 19150
Komentár k článku (počet reakcií: 0)

DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.